Zamek Janów Podlaski, Janów Podlaski
KONKURS: Wygraj bilety na koncert Ewy Bem
Przyjazd
Wyjazd

KONKURS: Wygraj bilety na koncert Ewy Bem

18 maj 2022

Chcesz usłyszeć na żywo Damę polskiego jazzu i spędzić uroczysty wieczór z bliską osobą w wyjątkowym anturażu? Weź udział w naszym konkursie i wygraj 2 bilety na koncert Ewy Bem w Zamku Janów Podlaski!

Zamek Janów Podlaski, Fundacja Leny Grochowskiej i Grupa ARCHE zapraszają 26 maja br. na Festiwal Charytatywny toMy, w ramach którego odbędą się m.in. koncert Ewy Bem, aukcja charytatywna na rzecz organizacji pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz loteria fantowa. Szczegóły wydarzenia pod linkiem: https://www.zamekjanowpodlaski.pl/hotel/wydarzenia/szczegoly-aktualnosci?NewsID=63119

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy cenią wysoką sztukę i dobrą atmosferę, aktywnie udzielają się charytatywnie, a także szukają pomysłu na wyjątkowy prezent na Dzień Matki. Należysz do tego grona? Nasz konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Zadanie konkursowe – weź udział i wygraj!

Aby wziąć udział w konkursie, wykonaj następujące kroki:

 1. Napisz komentarz pod postem konkursowym na Instagramie i/lub Facebooku (do wyboru lub w obu serwisach), który będzie odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego chcesz wziąć udział w koncercie Ewy Bem w Zamku Janów Podlaski i kogo chciałbyś na niego zaprosić?”.
 2. Dla Chętnych: polub profile Zamku Janów Podlaski na Facebooku i/lub Instagramie.
 3. Dla Chętnych: Udostępnij post konkursowy w swojej relacji na Insta Stories z oznaczeniem profilu @zamekjanowpodlaski i/lub na swoim Facebooku z oznaczeniem profilu „Zamek Janów Podlaski”.
 4. Zrealizuj powyższe punkty do 23.05.2022 r., do godziny 23:59.

Przed wzięciem udziału w konkursie, zapoznaj się z regulaminem (do przeczytania poniżej).

Nagroda

Nagrodą główną w konkursie są 2 bilety na koncert Ewy Bem, który obędzie się 26 maja br. w Zamku Janów Podlaski o godz. 19:00 (ul. Zamkowa 1, Janów Podlaski).

Laureata konkursu wyłoni Jury w składzie: Dyrektor sprzedaży i marketingu Grupy Arche, Dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej oraz Specjalista ds. marketingu Zamku Janów Podlaski.

Nagrodę otrzyma osoba, która zrealizuje zadanie konkursowe i opublikuje najciekawszy, zdaniem jurorów, komentarz pod dedykowanym postem na Instagramie i/lub Facebooku.

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej najpóźniej 24.05.2022 r. pod swoim komentarzem na Instagramie lub Facebooku oraz w wiadomości prywatnej w wymienionych serwisach.

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia i życzymy powodzenia!

---

 

Wyniki konkursu:

EDIT 24.05.2022r.: laureatem konkursu zostaje Pani Magda P. (profil na Instagramie @popielnickam).

Zwycięska odpowiedź:

Uwielbiam Ewę Bem, przy ostatniej okazji gdy spotkałam ją przypadkiem, zwróciła się do mnie per. "Promyczku". Bardzo chciałabym uslyszec na żywo w uroczystych okolicznościach jej śpiew i całą aranżację. To byłby zaszczyt którego jeszcze dotąd nie dostąpilam - taki właśnie "promyczek" od losu :) Na koncert chętnie zabrałabym moją mamę, z którą rzadko mam okazję spędzic czas. To byłoby cudowne :)


Serdecznie gratulujemy! 

 

---

 

REGULAMIN Konkursu „Wygraj bilety na koncert Ewy Bem w Zamku Janów Podlaski”

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Zamek Janów Podlaski, należąca do firmy Arche S. A., z siedzibą przy ul. Puławskiej 361, 02-801 w Warszawie, identyfikującą się numerem NIP 821-163-93-35, REGON 710021277 KRS 0000831001, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.05. 2022 r. godz., a kończy się dnia 23.05.2022  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram oraz konto (profil) na Facebooku umożliwiający widoczność aktywności i wysyłanie wiadomości,
  5. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające:

- (nieobligatoryjnie) polubieniu profili Zamku Janów Podlaski w serwisie Facebook i/lub Instagram,

- napisaniu komentarza pod postem konkursowym Zamku Janów Podlaski w serwisie Facebook i/lub Instagram, który będzie odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego chcesz wziąć udział w koncercie Ewy Bem w Zamku Janów Podlaski i kogo chciałbyś na niego zaprosić?”.

- (nieobligatoryjnie) udostępnieniu posta konkursowego w swojej relacji na Insta Stories z oznaczeniem profilu @zamekjanowpodlaski i/lub na swoim Facebooku z oznaczeniem profilu „Zamek Janów Podlaski”.

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 raz (słownie: jeden).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram i/lub Facebook.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógłmieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzcy

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

2 bilety na koncert Ewy Bem w Zamku Janów Podlaski, dnia 26.05.2022 r., o wartości 180 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 24.05.2022 r.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji o Zwycięzcy, wskazującej nazwę profilu (konta), w profilu Organizatora w serwisie Instagram i Facebook, najpóźniej dnia 24.05.2022 r.
 4. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej i/lub w komentarzu pod postem konkursowym w serwisach Instagram i Facebook Zamku Janów Podlaski.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres edac@zamekjanowpodlaski.pl informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu.
 6. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 8. Nagroda w formie 2 sztuk biletów w wersji papierowej zostanie przekazana Zwycięzcy fizycznie na recepcji hotelu Zamek Janów Podlaski, po podaniu przez Zwycięzcę informacji niezbędnych do weryfikacji danych osobowych. 
 9. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 12. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 raz  (słownie: jeden).
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, oraz na adres e-mail: edac@zamekjanowpodlaski.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: edac@zamekjanowpodlaski.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa, w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Wygraj bilety na koncert Ewy Bem w Zamku Janów Podlaski”, na adres  e-mail: edac@zamekjanowpodlaski lub adres korespondencyjny Organizatora: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2022 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://www.zamekjanowpodlaski.pl/hotel/wydarzenia/szczegoly-aktualnosci?NewsID=63239 i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwisy Instagram i Facebook, ani z nimi związane.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów Instagram i Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Zamkowa 1
21-505 Janów Podlaski

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez "ARCHE" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Brzeska 134, 08-102, Siedlce Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane